Pages

Wednesday, February 27, 2013

::Soalan-soalan Sistem Komputer dan Rangkaian::

Soalan-soalan ni hasil carian daripada universiti seluruh malaysia + soalan ICT peringkat sekolah :)
jawapan bg soalan? aaa,maaf la x sempat..huu 1. Sistem Komputer
  1. Huraikan secara ringkas 4 komponen system fizikal computer(8m
 2. Perkakasan computer
  1. Terangkan fungsi unit arithmetic logic (ALU),Control Unit dan Internal Register (6m)
 3. Papan induk
  1. Berikan definisi papan induk(2m)
  2. Huraikan  4 komponen utama papan induk(8m)
 4. Media Storan
  1. Apakah kepentingan media storan?(2m)
  2. Senarikan tiga (3) jenis storan yang anda tahu (3m)
 5. Senaraikan 5 fungsi system pengoperasian(5m)
 6. Terangkan 4 langkah yang terlibat dalam ‘Machine Cycle’ (4m)
Soalan sama àProses adalah satu elemen dalam system maklumat.dengan menggunakan contoh, terangkan 4 proses yang terlibat apabila sesuatu input dimasukan untuk mengeluarkan output(8m)
Soalan sama àlukis satu kitaran pemprosesan maklumat dengan menggunakan susunan gambar rajah blok.
Soalan sama àterangkan semua 4 langkah dalam kitaran arahan unit pemprosesan pusat (8m)
 1. Keberkesanan sesuatu rangkaian bergantung kepada kesesuaian senibina rangkaian di sesebuah syarikat.
  1. Bincangkan secara ringkas tentang empat( 4) topologi asas dalam rangkaian komputer.( 8 m )
  2. Nyatakan satu (1) kebaikan dan satu (1) kelemahan bagi setiap topologi yang telah dinyatakan di atas (4 markah)
 2. Rangkaian
  1. Berikan definisi rangkaian(2m)
  2. Senaraikan 2 kategori penggunaan dalam rangkaian (2m)
  3. Terangkan 3 kelebihan rangkaian computer (6m)
  4. Berikan 3 perkakasan untuk rangkaian(3m)
 3. Rajah 1 menunjukkan rangkaian computer bagi syarikat computer Ahamad. Berdasarkan kepada rajah tersebut, jawab soalan berikut:
  1. namakan jenis topologi rangkaian yang digunakan(2m)
  2. namakan senibina rangkaian bagi topologi yang digunakan(2m)
  3. berikan 2 kebaikan menggunakan topologi berikut (6m)
  4. Nyatakan konsep PAN
 1. Apakah kegunaan kad rangkaian?(2m)
 2. Takrifkan definisi berikut:
a.       Komputer pelayan (2m)
b.      Sistem Pengoperasian (OS)(2m)
12.   Media penghantaran
a.       Medium penghantaran boleh dikelaskan kepada 2 jenis media terpandu dan tak terpandu.Senaraikan 2 contoh media terpandu dan 2 contoh media tak terpandu (4m)
b.      Nyatakan 2 jenis kabel sepaksi dan berikan cirri-ciri bagi kabel tersebut(6m)
c.       Untuk pemasangan bagi  ‘cross kabel terdapat beberapa peraturan dan standard yang perlu dibuat.senaraikan susunan warna atau standard yang digunakan untuk menghasilkan ‘cross kabel’ (4m)
d.      Senaraikan 5 kelebihan kabel gentian optic(5m)
13.   Pengkabelan
a.       Bandingkan spesifikasi kabel ‘twisted pair’ dan kabel ‘coaxial’ (6m)
b.      Terangkan bagaimana komunikasi berlaku dalam teknologi rangkaian tanpa wayar(3m)
 1. Berikan TIGA(3) contoh Sistem Pengoperasian (OS) yang anda ketahui (3m)
 2. Berikan 3 contoh system pengoperasian yang  menyokong system rangkaian (3m)
 3. Apakah perbezaan diantara system pengoperasian dan perisian aplikasi (4m)
 4. Apakah fungsi Sistem Pengoperasian Rangkaian? (2m)
 5. Pemasangan computer
  1. Senarikan langkah-langkah pemasangn computer (8m)
  2. Anda telah meletakkan 512MB RAM dalam system computer anda. Apabila anda membuat pemeriksaan pada System Properties kapasiti RAM anda kurang dari 512 MB. Mengapakah ianya terjadi? Apakah langkah penyelesaian untuk mendapatkan kapisiti maksimum untuk RAM anda? (4m)
  3. Anda telah menggeluarkan kad paparan pada papan litar. Dimanakah tempat yang paling selamat untuk menyimpan kad paparan tersebut?(2m)
  4. Semasa membuat baikpulih computer, kita dinasihatkan untuk mengeluarkan power supply terlebih dahulu.Nyatakan 3 sebab (3m)
 6.  
 1. Anda telah dilantik sebagai pengurus rangkaian di sekolah anda. Tempat yang banyak menggunakan rangkaian internet adalah di makmal komputer dan bilik guru.
(a)    Lukiskan satu topologi rangkaian yang bersesuaian dengan reka bentuk bangunan sekolah anda.

 1. E-learning semakin mendapat tempat di banyak institusi pengajian tinggi dan awam. Malah ada juga sekolah yang mula memperkenalkan e-learning kepada pelajar-pelajar mereka. Sebagai bakal pendidik dalam bidang teknikal, bagaimanakah e-learning dapat membantu pelajar-pelajar teknikal untuk meningkatkan prestasi mereka dalam proses pengajaran dan pembelajaran sesuatu kemahiran. Tuliskan hujah-hujah anda berserta contoh-contoh yang berkaitan.  (20 markah)

 1. Aplikasi dalam rangkaian
  1. Katakan sebuah sekolah mempunyai 3 buah bangunan (bangunan A,B,C). Sekolah tersebut disambungkan kepada internet menggunakan gentian tulang-belakang dengan titik kehadiran internet (POP) diletakkan dalam bangunan A. Bangunan A dan B berada dalam jarak 100 meter di anatar satu sama lain. C berada dalam jarak 200 dan 300 meter dari bangunan A dan B, masing-masing. Jika sekolah tersebut mencari penyelesaian pendawaian yang termurah ( tapi tetap mematuhi piawaian) untuk menghubungkan ketiga-tiga bangunan kepada internet.
  2. Apakah jenis penyelesaian pendawaian yang boleh difikirkan di antara bangunan-bangunan tersebut?
  3. Selanjutnya, andaikan semua komputer dalam satu bangunan dibahagikan kepada 2 domain yang dipatuhi. Dua pelayan (seperti fail, sesawang) ditempatkan dalam bangunan A dan setiap pelayan adalah dalam micro-ruas. Bangunan C mempunyai pencetak yang berkongsi dengan bangunan B.
  4. Lukis gambarajah rangkaian dengan label yang diperlukan. Nyatakan bilangan dan jenis port fizikal (seperti 10BaseT) yang diperlukan dalam peranti rangkaian. Lakukan anggapan sesuai yang diperlukan
  5. Apakah cabaran perlaksanaan bagi VoIP?
 2. Rajah 6 menunjukkan komponenn di dalam system maklumat
 1. Namakan X
 2. Komponen yang manakah dalam system maklumat bertanggjawab untuk menyediakan antara muka untuk pengguna memasukkan data ke dalam system dengan bantuan peranti input?
 3. Perbezaan:
  1. Perisian Aplikasi (Application Software)
  2. B Sistem Pengoperasian (Operating System)
  3. C Program Utiliti (Utilities Program)
  4. D Perisian Sistem (Sytem Software)
 4. Maklumat tambahan
  1. Pemasangan computer
                                                               i.      Langkah2 pasang hdd/ram/Graphic card
                                                             ii.      Pemasangan NIC
                                                            iii.      Operating system
                                                           iv.      System aplikasi
  1. Terangkan maksud protocol komunikasi (2m)
  2. Senaraikan 2 jenis protocol komunikasi yang serring digunakan(2m)
  3. Jenis Perisian komputer

2 comments: